Κανόνες

1. Γενικές διατάξεις

1.1. Αυτοί οι κανόνες αγοραπωλησίας αγαθών (εφεξής «Κανόνες») αποτελούν δεσμευτικό νομικό έγγραφο για τα μέρη της συμφωνίας αγοραπωλησίας, το οποίο καθορίζει τις αποφάσεις του ατόμου που αγοράζει αγαθά στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr ( εφεξής ο Αγοραστής) και η UAB "Poilsio sprendimai" (εφεξής ο Πωλητής· Ο Αγοραστής και ο Πωλητής, εφεξής συλλογικά καλούμενοι ως Μέρη) αμοιβαία δικαιώματα, υποχρεώσεις, ευθύνες και άλλους όρους που ισχύουν για την αγορά και την πώληση προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr.

1.2. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr, όλα τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται τέτοιο δικαίωμα από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του πολίτη (σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο), έχουν το δικαίωμα να να είναι Αγοραστές, τόσο άμεσα όσο και μέσω νόμιμων εκπροσώπων.

1.3. Με την αγορά αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr, ο Αγοραστής συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την πλήρη εφαρμογή και των δύο αυτών Κανόνων και των όρων που τίθενται για τη σύναψη και εκτέλεση άλλων συμβάσεων πώλησης του Πωλητή, που παρουσιάζονται σε άλλες ενότητες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.esaunashop.gr, όπως επιλέγοντας το πλαίσιο δίπλα στον σύνδεσμο «Συμφωνώ με τους Κανόνες για την αγορά και πώληση αγαθών» κατά την εγγραφή. Εάν ο αγοραστής δεν συμφωνεί με τους Κανόνες, δεν επιτρέπεται να εγγραφεί και να συνάψει τη σύμβαση(-ες) αγοραπωλησίας.

1.4. Ο πωλητής, σε συμφωνία με τις νομικές ρυθμίσεις, έχει το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς, να διευκρινίσει ή να συμπληρώσει τους Κανόνες ανά πάσα στιγμή. Οι Κανόνες, τροποποιημένοι με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr και εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που συνάπτονται από αυτή τη στιγμή.

2. Σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας

2.1. Η σύμβαση αγοραπωλησίας αγαθών μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ο Αγοραστής, αφού επιλέξει το(τα) προϊόν(α), σχηματίζοντας το καλάθι του και εισάγοντας ή επισημάνοντας όλα τα υποχρεωτικά δεδομένα, κάνει κλικ στο "Αγορά " σύνδεσμος.

2.2. Η συμφωνία αγοραπωλησίας έχει ισχύ νόμου για τα μέρη της και πρέπει να εκτελείται σωστά.

2.3. Η συμφωνία αγοραπωλησίας ισχύει μέχρι την πλήρη εκτέλεσή της.

2.4. Κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας που συνάπτεται με τον προαναφερόμενο τρόπο αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.esaunashop.gr.

3. Δικαιώματα αγοραστή

3.1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αγοράσει αγαθά στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr, σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες, άλλες πληροφορίες που παρέχονται δημόσια από τον Πωλητή και νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

3.2. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύμβαση αγοραπωλησίας που έχει συναφθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr ειδοποιώντας εγγράφως τον πωλητή εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων.

3.3. Η ρήτρα 3.2 αυτών των Κανόνων δεν ισχύει για συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται για αγαθά που έγιναν σύμφωνα με μεμονωμένη παραγγελία ή είναι προφανώς προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένο Αγοραστή ή τα οποία, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να επιστραφούν στον Πωλητή αφού παρουσιαστούν στον Αγοραστής λόγω απώλειας ή εμφανούς φθοράς των εμπορευματικών τους ιδιοτήτων, είναι ευπαθείς ή σύντομα θα λήξουν ή έχουν ήδη λήξει, αγορά – πώληση.

3.4. Ο Αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα που προβλέπεται στην ρήτρα 3.2 των Κανόνων μόνο εάν το προϊόν που αγοράστηκε και πωλήθηκε είναι υψηλής ποιότητας, άθικτο, δεν έχει χρησιμοποιηθεί και η εμφάνισή του δεν έχει αλλάξει ριζικά.

3.5. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής αγοράσει περισσότερα από ένα είδη (ένα σύνολο αγαθών) στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr και σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμά του που προβλέπεται στην ρήτρα 3.2 των Κανόνων, ο Αγοραστής δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα μόνο σε σχέση με ένα ή περισσότερα στοιχεία αυτού του συνόλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αγοραστής πρέπει να επιστρέψει ολόκληρο το σύνολο των αγαθών στον Πωλητή. Εάν τουλάχιστον ένα από τα επιστρεφόμενα προϊόντα του σετ δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3.4 και 9.5 των Κανόνων, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχτεί το επιστρεφόμενο σύνολο αγαθών, δηλαδή να μην αποδεχτεί την άρνηση του Αγοραστή το συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

3.6. Το δικαίωμα του Αγοραστή που προβλέπεται στο σημείο 3.2 των Κανόνων εφαρμόζεται σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομίας του 2001. 17 Αυγούστου με την υπ’ αριθμ. 258 «Περί έγκρισης κανόνων πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών όταν συνάπτονται συμβάσεις με χρήση μέσων επικοινωνίας».

3.7. Ο αγοραστής έχει άλλα δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες Κανόνες και νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

4. Ευθύνες του αγοραστή

4.1. Πριν από τη σύναψη της πρώτης σύμβασης αγοράς-πώλησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr, ο Αγοραστής πρέπει να εγγραφεί σε αυτό το κατάστημα, δηλαδή να παράσχει στον Πωλητή όλα τα καθορισμένα δεδομένα και να συμφωνήσει με αυτούς τους Κανόνες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο σημείο 1.3 αυτού.

4.2. Μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας, ο Αγοραστής πρέπει να καταβάλει το τίμημα που καθορίζεται στην παραγγελία που έγινε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr για τα εμπορεύματα και την παράδοσή τους, καθώς και άλλες πληρωμές, εφόσον αυτό προβλέπεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

4.3. Ο Αγοραστής πρέπει να αποδεχθεί τα αγαθά που αγόρασε από τον Πωλητή.

4.4. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να αποθηκεύει σωστά και να μη μεταβιβάζει σε τρίτους τα στοιχεία σύνδεσής του, τα οποία ο Πωλητής επιβεβαιώνει κατά την εγγραφή του Αγοραστή. Εάν ο Αγοραστής αποκαλύψει ή χάσει τα δεδομένα σύνδεσης ή με οποιονδήποτε τρόπο γίνει γνωστός σε τρίτους, ο Αγοραστής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Πωλητή σχετικά με τους τρόπους που καθορίζονται στην ενότητα "Επαφές" του ηλεκτρονικού καταστήματος www.esaunashop.gr.

4.5. Εάν τα δεδομένα που παρέχονται από τον Αγοραστή κατά την εγγραφή αλλάξουν, ο Αγοραστής πρέπει να ενημερώσει αυτά τα δεδομένα αμέσως. Η αδυναμία εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης του Αγοραστή εξαλείφει την ευθύνη του Πωλητή για την δυνητικά ακατάλληλη εκτέλεση της συμφωνίας αγοράς-πώλησης στο βαθμό που αυτή η πιθανή ακατάλληλη εκτέλεση επηρεάζεται από την αδυναμία του Αγοραστή να εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωση του Αγοραστή και εάν ο Πωλητής υποστεί ζημίες λόγω Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής πρέπει να τους αποζημιώσει πλήρως.

4.6. Ο αγοραστής έχει άλλα καθήκοντα που ορίζονται στους παρόντες Κανόνες και νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και πρέπει να τα εκπληρώσει.

5. Δικαιώματα πωλητή

5.1. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να καθορίσει το ελάχιστο μέγεθος του καλαθιού των αγαθών κατά την κρίση του, δηλαδή το ελάχιστο ποσό, εάν δεν επιτευχθεί, η παραγγελία του Αγοραστή δεν θα εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτή (αν δεν συμπληρωθεί το καθορισμένο ελάχιστο ποσό) δεν υπάρχει δυνατότητα σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας.

5.2. Εάν ο Αγοραστής προσπαθήσει να βλάψει την εργασία, τη σταθερή λειτουργία ή την ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.esaunashop.gr, καθώς και παραβιάζει τα καθήκοντά του που προβλέπονται στους παρόντες Κανόνες ή στις νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να να περιορίσει αμέσως, να αναστείλει ή να τερματίσει τη δυνατότητα του Αγοραστή να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν ευθύνεται για τυχόν σχετικές απώλειες του Αγοραστή.5.2. Σε περίπτωση σημαντικών περιστάσεων, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να τερματίσει προσωρινά ή επ' αόριστον τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.esaunashop.gr χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Αγοραστή και δεν ευθύνεται για τυχόν σχετικές απώλειες του Αγοραστή.

5.3. Ο πωλητής έχει άλλα δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες Κανόνες και νομικές πράξεις της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

6. Ευθύνες του πωλητή

6.1. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιτρέψει στον Αγοραστή να χρησιμοποιεί σωστά τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.esaunashop.gr υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Κανόνες. Ωστόσο, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστεί ο Αγοραστής λόγω τεχνικών ή άλλων δυσλειτο&